"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, February 22, 2012

Three Telugu fonts for Internet released

Usage of Telugu language on Internet got a fillip with the release three new fonts on Tuesday by the Chief Minister, N. Kiran Kumar Reddy.

The new fonts – Ponnala font, Ravi Prakash font and Lakkireddy font were jointly developed by the A.P. IT department and Silicon Andhra, a Telugu social organisation of the USA. The availability of these fonts in Unicode is expected to give an impetus to the usage of Telugu on Internet and promote the language and culture. The fonts were named after people who sponsored them and they include the IT Minister, Ponnala Lakshmaiah; TV 9 CEO, Ravi Prakash, and a US based Telugu businessmen Lakireddy Hanimi Reddy.

He also opened a website “Telugu Vijayam” at the programme organised to mark the International Mother Languages Day on Tuesday. Mr. Reddy hoped that a day will come when companies would ask for people proficient in Telugu language like they are asking for proficiency in English now. Internet, he felt, can create those opportunities and agreed with the views of earlier speakers that all the western countries use their mother-tongue for business activity. But, he felt such a scenario will come only when parents insist children on speaking Telugu at home.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'