"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, March 07, 2007

Madras Telugu Award for `Violin Vasu'

VIJAYAWADA: City lad D.V.K. Vasudevan, an up and coming violinist, will receive the prestigious `Samaikya Bharat Gaurav Satkar' accorded by the Madras Telugu Academy.

Popularly known as `Violin Vasu', Mr. Vasudevan will receive the award on April 29 at the Madras Music Academy in Chennai for his services in the field of Carnatic music - more specifically in violin segment. The Madras Telugu Academy, an internationally reputed culture promotion organisation, every year presents awards to 50 eminent people in different fields throughout the country.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 2:57 PM, Blogger Hyderabadiz గారు చెప్పినారు...

PS. Apologies for cross posting. This is not spam.
Hello Hyderabadi Blogger:
We have a plan to unite all Hyderabadiz: Calling out to all Hyderabadi bloggers.
We are trying our best to gather as much as possbile (I mean the sound and the fury, show and tell, look and feel of our true colors).
Push, pull or try your best to bring more people join the event of uniting Hyderabadi Bloggers as a celebration on the eve of Ugadi.
Best, MT and the Team of Hyderabadiz

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home