"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, April 22, 2006

Scotland incorporates Dr Ramayya’s software

Hyderabad, April. 21: Dr Pradeep Ramayya’s cutting edge medical tool has been acquired by the Government of Scotland to be introduced in its health care system.

In alumni of Osmania Medical College, Dr Ramayya of Hyderabad has developed a software which offers medicare suggestions to the patient.

The tool, dubbed Excelicare, is also widely used in the United Kingdom. Presenting his software tool for the first time in Hyderabad on Friday, Dr Ramayya said, “It does thorough documentation of all the records of patients and taking help from the immense database in the software, suggests treatment to patients. It is not restricted to just one ailment and every medical practitioner can use it through standard procedures.

That’s why, Scotland has accepted it.” Dr Ramayya is also trying to install the software in India through Vision 2020 which aims to control blindness in India. “You can monitor your patient from the house and any clinician in the world can access the data of the patient and come up with his own suggestions,” he said.

Courtesy: Deccan Chronicle


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home