"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, December 29, 2005

American university honors Telugu Ghazal master

Telugu ghajal maestro Ghazal Srinivas is very popular for his Ghazals. He received many domestic, national and international awards such as Gazal Maestro, Ghazal Ganaghandharva, Ghazal Ganaprapurna, Ghazal Ganavisarada, Ghazalganachiranjeevi, Pride of India, Gazal Ganasamrat, Ghazal Ganavibhusana, Ghazal Moghal, Ghazal Gayaka padusha, Ghazal Ganabrahma, Dr.B.R.Ambedkar life time achievement Award, Rotary international vocational Excellency, Lions international human Excellency, Jcs out standing young person etc.. For his outstanding contributions to Ghazal world.

Now American Cosmopolitan University honored him a doctorate. Ex German President Johno’s Raso, Ex South African president Nelson Mandela, 14 Dalai Lama Tenzin Gyatso. Intelligent Valtor Krohne is the few others who received the doctorates from the same university earlier.

Courtesy: Andhra Herald


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 10:54 PM, Blogger syed arshad గారు చెప్పినారు...

i am a big fan of ghazal srinivas and ineed the collection of his ghazals,can you please help me out

 
At 2:24 AM, Blogger v_tel001 గారు చెప్పినారు...

Hi Syed, I will try to get you Ghazal Srinivas' email id.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home