"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, May 28, 2005

Move to amend Official Language actHYDERABAD: The State Government has proposed to amend the A.P. Official Language Act, 1966, by deleting a section which runs contrary to a provision allowing exclusive use of Telugu as official language in the entire State.

The amendment seeks to delete section 4 which states "continuance of English language for certain official purposes of the State and for use in the legislature; until the State Government otherwise directs by a notification", a press release of the Official Language Commission Chairman, A.B.K. Prasad, said.

He said Sec. 4 enabled the use of English in the State and legislature although the A.P. Act 16 of 1964 which allowed continuance of English in the legislature had been repealed earlier. This showed that Sec. 4 was clearly contradictory to Sec. 2.

This decision was taken after a meeting that the Chairman had with the Secretary, Law, G. V. Sitapathi, and officials from the general administration department, the legislature and the commission.

The Member of Parliament, Asaduddin Owaisi has taken objection to the proposal reportedly made by Mr. A.B.K. Prasad, preferring Telugu medium students to others for recruitment in Government services.

In a statement issued here today, Mr. Owaisi also urged the Chief Minister Y.S. Rajasekhara Reddy to reject the proposal made by Mr. Prasad to make Sanskrit as the second official language.

The MIM MP said that Mr. Prasad was ignorant of clause 7 of the Official Language Act, 1966 and GO No. 472, which envisaged Urdu as a recruitment language. "As per the Act, Urdu shall also be a qualification for recruitment to ministerial and judicial ministerial services," he said.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home