"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, July 07, 2007

Telugu name to a star

The International Astronomical Union has given the name సోమన ("Somanah") to a minor star/ planet in honour of Dr Dinesh Somanah, currently lecturer at the University of
Mauritius for his contribution/ research work.

Dr Somanah is the son of late తొడ్డి సోమన (Thoddi Somanah) a former PhD in mathematics and great grandson of a Telugu immigrant from AP.

News courtesy: Sokappadu Ramanaidoo garu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 12:54 PM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

Great work.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home