"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, August 29, 2006

Book Review: Jiddu Krishnamurti on Education

SAROJINI PREMCHAND

VIDYA — A Compilation of Teachings of Sri Jiddu Krishnamurti on Education: G. Aruna Mohan; pub. by Alakananda Prachuranalu, opp. Maris Stella College, Vijayawada-520008. Rs. 50.

JIDDU KRISHNAMURTI, the renowned thinker said, "The highest function of education is to bring about an integrated individual who is capable of dealing with life as a whole." For this, in consonance with academic learning there is to be a learning of outer and inner worlds. The inner is the activities of the self — one's thoughts, emotions, feelings and actions.

He communicated this perspective in talks given extensively to students, teachers and parents. He also established schools — six in India and one each in the U.K. and in the U.S.

In this book Aruna Mohan has presented the important aspects of Krishnamurti's educational philosophy to Telugu readers. The well-planned structure of the text and arrangement of the material into neat sections under appropriate headings, makes it reader-friendly.

The first chapter discusses how man's life is related to nature, things, ideas and fellow human beings.

Parents, teacher, society, student and integrated development are the other chapters that follow. Aruna Mohan's effort to present JK's perspectives in a cohesive manner is quite creditable.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home