"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, June 05, 2007

Need of the hour is Narayanayya's therapy

SESSION IS ON: B. Muralidhar (extreme right) reading out from Nemali Nara to an audience at the Kala Ashram in Adilabad.

ADILABAD: Serious writers tend to reflect society's anxieties as has been done by B. Muralidhar of Adilabad through his prize-winning short story నెమలి నర (Nemali Nara) (Telugu name of a commonly found tree with medicinal value in Adilabad).

The concern over extinction of knowledge of old forms like the system of medicine is weaved intricately into the story of Narayanayya who straddles the old and the new generations. Narayanayya is a `vaidyudu' in the older mould whose three sons do not take even the least interest in his profession. When time comes for division of property, all the medicinal trees grown by the father are felled by the sons.

Eventually, a day comes when one of the son who is in dire need of Nemali Nara tree for treating his only bull, realises his mistake on not finding even a single tree. The realisation of the loss certainly dawns upon the sons but it fails to save the life of the bull. "The present generation tends to ignore such knowledge. The loss of such knowledge can lead to critical situations. I have tried to depict the connected horrors through the life of Narayanayya," said Muralidhar, who is an Agriculture Extension Officer.

Nemali Nara, written in local dialectic Telugu, has won the Vattikota Alwaraswamy Memorial Prize for 2006 instituted by the Manjira Rachayitala Sangham. The story was first published in Navya magazine and subsequently in తెలుగు పలుకు (Telugu Paluku) magazine of Telugu Association of North America (TANA) in Telangana Katha and Katha in 2005.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 6:49 AM, Anonymous KS గారు చెప్పినారు...

Need of the hour is to see that these stories are actually read by the people.
But such books won't find their way to students' hands.Instead they just sleep in some university libraries.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home