"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, September 13, 2006

Panel's plea to Govt. on Telugu in schools

Wednesday September 13 2006 13:58 IST

KADAPA: Official Language Commission chairman ABK Prasad on Tuesday urged the government to implement GO No 86 in full, making teaching Telugu compulsory in all private and government schools at the primary level.

Speaking at the regional convention, Maa Telugu Thalliki Mallepudanda, organised by the commission here, he emphasised creating awareness among children that command over one's mother tongue at an early age would automatically pave way for mastering other subjects.

Every individual, whose mother tongue is Telugu, must create awareness about the importance of education in the mother tongue at the primary level, Prasad said.

Courtesy: NewIndPress


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 7:15 PM, Blogger Benny గారు చెప్పినారు...

Using red numerals and magnifier bubble, the readability of the date is better than normal. Looking a little closer to this replica watches uk you may think of the replica watches sale because they share some similarity in the layout and functionalities on the dial. Any way they shows different elegance and temperament. In 1963, production of the replica watches sale began with the reference 6239, initially with a Valjoux 72B movement, and identical to that of the 6238 models. In 1965, the first model with replica watches was produced. The DAYTONA boom started in Italy in 1985, when a magazine published on its cover the photo of G. Agnelli, arm resting on the mast of a boat, wearing a classic 6263 with light-colored dial. A simple photo that would breathe new life into a model that for 22 years had never really found its public. The rolex replica uk is probably the highly sought after watch.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home