"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, October 01, 2005

Telugu State and Gandhi

In 1921 Gandhi had earlier faced the proposition of regional assertions of cultural categories (the same assertions that would emerge after independence) but had scoffed at the idea that they held any legitimacy. In a speech of that year given at Kakinada, Gandhi chastised Telugu speakers: "Telugus have cut themselves off from India by not learning Hindustani. I feel humiliated to have to speak in English before a vast audience like this which understands not a word of English and I wish you would consider it shameful that not a single one of you can translate my simple, broken Hindustani." The eventual response, of course, after "Telugus" had, for a time, rallied around the nationalist cause, was Poti Sri Ramulu's fast to death for and the tidal wave of support received for the cause of Telugu statehood in the early 1950s. No amount of "shaming" Telugu speakers into a nationalist mold was going to work. Local collectivities had tremendous power in potentia, to use Marshall Sahlins's phrase, despite the struggles of a postindependence Nehruvian nation-state bent on asserting its unity, just as those local units had actually produced a negotiated system in the face of the colonial edifice earlier.

http://www.gutenberg-e.org/kam01/kam06.html


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home