"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, October 09, 2005

Inspiring biography of a scientist - Dr. Yellapragada Subbarow

Ambika Ananth

YELLAPRAGADA SUBBAROW: Puranapanda Ranganath — Tr. in Telugu; Pub. by Alakananda Prachuranalu, publication wing of Ashok Book Centre, Opp. Maria Stella College, Vijayawada-520008. Rs. 60.

THIS BOOK is a lucid translation of the English original, In Quest of Panacea, which records the life of Dr.Yellapragada Subbarow, who went to the U.S. in the 1920s.

With deep inner aspiration to help humanity, this Indian- born biochemist carved a niche for himself in the field of biochemistry by finding the drugs Aureomycin, a broad spectrum antibiotic, synthesis of folic acid, which can fight anemia, Hetrazan to eliminate dreadful Filariasis, and Metho-trexate to alleviate several types of cancer including childhood leukaemia. Hailed as a `wizard of wonder drugs' Row contributed more than 100 significant scientific papers, on various aspects of medicine.

The book describes in detail his work at Harvard, and how his contribution was hailed as a landmark in the history of muscle biochemistry and so on.

It pays a glowing tribute to this very worthy human being, who placed work above his life to discover these miracle drugs, which can be termed as `panacea' to suffering humanity. A must read book.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 11:48 AM, Blogger kuffir గారు చెప్పినారు...

i sincerely believe ap govt., should institute a chair in his name in one of our universities. it can be funded by the local pharma industry, which isn't exactly cash-strapped.

 
At 11:46 PM, Blogger v_tel001 గారు చెప్పినారు...

I agree. I think Dr. Y SubbaRao has not been given the recognition he deserves.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home