"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, April 07, 2005

Wikinews Telugu Edition

"Wikinews seeks to create a free source of news, where
every human being is invited to contribute reports
about events large and small, either from direct
experience, or summarized from elsewhere."

http://www.wikinews.org


"While Wikinews aims to be a useful resource of its
own, it will also provide an alternative to
proprietary news agencies like the Associated Press or
Reuters; that is, it will allow independent media
outfits to get a high quality feed of news free of
charge to complement their own reporting."

The English edition of Wikinews:-

http://en.wikinews.org/wiki/Main_Page


Please help start a Wikinews Telugu edition by signing
in your name:-

http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikinews/Start_a_new_edition


"At least 5 people speaking the language have to
express an interest in a language edition in order for
it to be created. Of these, 3 have to be regulars in
an existing Wikimedia project in that language --
regular means, at least 3 months of presence and at
least 200 edits."


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home