"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, May 13, 2007

Telugu film 'Vanaja' picks up 4 more US awards

Set for release in selected cities across America later this summer, the acclaimed Telugu film వనజ (Vanaja) has won four more awards in US as it continues its wildly successful tour of international film festivals.

Directed by రజ్నేష్ దోమలపల్లి (Rajnesh Domalpalli), the coming-of-age drama about a teenage girl in rural South India, has now won a remarkable 13 awards after playing at over 50 film festivals around the world.

Its newest prizes were awarded by the Newport Beach Film Festival, Worldfest-Houston International Film Festival, the Indian Film Festival of Los Angeles, and the RiverRun International Film Festival in North Carolina.

'Vanaja' has already won numerous other honours including Best Feature Debut at this year's Berlin International Film Festival, Best Feature at the Memphis International Film Festival, Best Actress and Best International Film at the Sacramento International Film Festival, Best Narrative Feature at the IAAC Film Festival, and the Special International Jury Prize at the Cairo International Children's Film Festival.

Set in rural South India, a place where social barriers are built stronger than fort walls, 'Vanaja' explores the chasm that divides classes as a young girl struggles to come of age.

Vanaja (Mamatha Bhukya) is the 14 year-old daughter of a poor, low caste fisherman, struggling with dwindling catches and mounting debt. When a soothsayer predicts that she will be a great dancer one day, she goes to work in the house of the local landlady, Rama Devi (Urmila Dammannagari), in hopes of learning Kuchipudi dance while earning a keep.

She is hired as a farmhand, and her vivacious ways and spunk soon catch the landlady's eye: when she is entrusted with tending the chicken, she's caught, instead, chasing them into a general pandemonium, and lying unabashedly to conceal her pranks.

To keep her out of trouble, Rama Devi promotes her to a kitchen underhand, where she comes up against the old, crusty and extremely loyal Radhamma (Krishnamma Gundimalla) - Rama Devi's cook.

It isn't long before Vanaja gets herself invited to play a game of ashta chamma against Rama Devi. Seeing that losing isn't the mistress's forte, Vanaja deliberately gives up her game - a fact that doesn't go unnoticed - and which eventually secures her the landlady's mentorship - first in music, and then in dance.

Vanaja excels at the art, and seems to be on a steadily ascending path when Shekhar (Karan Singh), Rama Devi's 23-year old son, handsome, muscular and rather insecure, returns from the US to run for local political elections.

Sexual chemistry is ignited between Shekhar and Vanaja (still a minor at 15), as flirtation and innuendo bloom. But, the situation suddenly turns ugly when Vanaja's superior intellect pits her against Shekhar in a public incident, which ultimately humiliates him in front of his mother.

Matters escalate, spiralling downwards and she is pitched into a tale of class, family and animus from which there is only one escape.

Courtesy: Malaysia Sun

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home